You are currently viewing โรคแอนแทรคโนส ในทุเรียน

โรคแอนแทรคโนส ในทุเรียน

 สาเหตุ เชื้อราคอลเลโตตริคัม

 ลักษณะอาการคล้ายโรคใบติด โดยใบจะไหม้เป็นสีน้ําตาล มักเกิดตามบริเวณขอบใบหรือกลางใบ บริเวณเนื้อใบที่ไหม้จะเป็นสีน้ําตาลอ่อน ขอบของแผลจะเป็นสีน้ําตาลเข้มล้อมรอบแผล เนื้อใบที่ถูกทําลาย จะมองดูโปร่งใส การเกิดโรคมักจะกระจายไปทั่วทั้งต้น ไม่เหมือนโรคใบติดที่มักพบกระจายเป็นหย่อมๆ

 โรคนี้พบได้ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง แต่มองเห็นอาการได้ชัดเจนในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นระยะที่ทุเรียนกําลังออกดอกติดผล

 การแพร่ระบาด

มักพบในทุเรียนพันธุ์ชะนี ในพันธุ์หมอนทองพบอาการระบาดบ้างแต่ไม่รุนแรง โดยเชื้อจะแพร่ ระบาดไปตามลมเข้าทําลายพืชเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม

การป้องกันกําจัด

1. ดูแลต้นทุเรียนให้มีความแข็งแรงโดยการให้น้ํา และธาตุอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอ

โดยเฉพาะในช่วงติดผลของทุเรียน

2. ในแหล่งปลูกที่พบโรคเสมอในช่วงทุเรียนแตกใบอ่อน ควรฉีดพ่นด้วย กัปตันไตรโค เป็นประจำ