You are currently viewing โรคราดำ ในทุเรียน (sooty mold)

โรคราดำ ในทุเรียน (sooty mold)

สาเหตุ เชื้อรา

ลักษณะอาการ

ผลทุเรียนมีราสีดําเจริญเป็นจุด ๆ หรือปกคลุมกระจายทั่วผล จุดมักรวมตัวกันทําให้เห็นเป็นปื้นดํา ทําให้ผิวผลทุเรียนไม่สะอาด และมีราคาตกต่ำลง

การแพร่ระบาด

มักพบแมลงจําพวกเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง มีการขับถ่ายสารเหนียวๆ ลงบนผล ซึ่งเป็นอาหารของราดํา และมักพบราดําในสภาพความชื้นสูง โดยพบกับต้นทุเรียนที่มีพุ่มแน่นทึบ

การป้องกันรักษา

ควบคุมและกำจัดแมลง จำพวกเพลี้ยและใช้ กัปตันไตรโค อัตรา 25 กรัมหรือ  2 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหลัง 16.00 น. หรือช่วงแดดอ่อน ทุก 3-7 วัน เพื่อกำจัดและควบคุมเชื้อรา ที่เป็นสาเหตุของโรคราดำ