You are currently viewing แมลงหวี่ขาว

แมลงหวี่ขาว

แมลงหวี่ขาว (White fly) เป็นแมลงประเภทปากดูดขนาดเล็ก มักอยู่รวมกันเป้นกลุ่มใต้ใบพืช ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีปีก 1 คู่ ปกคลุมด้วยฝุ่นขาว ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือเรียงติดกัน ไข่มีสีเหลืองอ่อน เรียวยาว ตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายรูปไข่สีเหลืองปนเขียว แบนราบติดกับผิวใบ มีสีเหลืองอมเขียวใส
มองเห็นส่วนต่างๆ ภายใน เคลื่อนไหวเมื่อถูกรบกวน

ลักษณะการทำลาย

แมลงหวี่ขาวสามารถเข้าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะอาศัย
ดูดกินน้าเลี้ยงจากใบและยอดอ่อนของพืช การทำลายของตัวอ่อนทำให้เกิดเป็นจุดสีเหลืองบนใบพืช ใบพืชหงิกงอขอบใบม้วนลงด้านล่าง ต้นแคระแกร็น และเหี่ยว หากพบทำลายในปริมาณมากอาจทาให้พืชตายได้ นอกจากนี้ยังเป็นแมลงพาหะนาเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบด่างในพืชต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทำให้ผลผลิตลดลง

การป้องกันและกำจัด
 1) หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในช่วงที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณของแมลงหวี่ขาว
 2) ไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป เพราะจะดึงดูดแมลงหวี่ขาวหรือแมลงศัตรูชนิดอื่นเข้ามาทำลาย

3) เก็บส่วนของพืชที่พบแมลงหวี่ขาวนาไปเผาทำลาย และทาความสะอาดแปลงและบริเวณรอบๆ แปลง
ภายหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงหวี่ขาว

4)ใช้ กัปตันเมธา+เมธาบิว อัตราส่วนผสมน้ำ 20ลิตร/50 กรัมหรือ 4 ช้อนโต๊ะ ฉีดพ่นเป็นประจำทุก 3-7 วันสำหรับ โดยเชื้อจะเข้าไปเติบโตที่ตัวแมลงหวี่ขาว ทำให้แมลงหวี่ขาว ตายในที่สุด